Supersuger

Det beste alternativet til manuell arbeidskraft.

Isoteks Miljø as utfører arbeid over hele landet og har i dag to vakuumlastere som suger alt fra isolasjon med komprimering på bilen, flis og stubbloftleire til stein, jord, sand og bløte masser. Arbeidene utføres støvfritt. Vi kan benytte slanger helt opp til 200 mm i diameter. Den kraftigste bilen klarer slange- og rørlengder helt opp til 300 meter. Ved bruk av en slik bil kan man håndtere og transportere masser på steder hvor bruk av annet graveutstyr er ødeleggende. Dette er det beste alternativ til manuell arbeidskraft. Det er bare fantasien som setter begrensinger på bruken av en slik bil.

Isolasjon:
Vi benytter en ny metode for suging av isolasjon, med automatisk komprimering av isolasjonen inne på bilen, som igjen gjør at vi kan suge raskere og få med oss inntil 5 ganger så mye pr lass.

Leire og flis:
Suging av leire og flis kan utføres både fra oversiden og undersiden av bjelkene. Flis kan også suges fra spalter i gulv med maksimum 3 m mellomrom. Den enkleste måten å suge leire og flis på er ved at man tar av gulvet og kommer til massen derfra. Utsuging fra undersiden er mer arbeidskrevende fordi vi da må rive himling etter hvert som vi suger ut massen.

Ballaststein:
Fjerne ballaststein på flate tak som er dekket med folie eller papptekking. Vi har erfarne medarbeidere og spesielle munnstykker som gjør denne jobben uten å skade folien. Steinen leveres til gjenbruk.

Senke kjellergulv:
Vi har maskiner og utstyr til å pigge gulv, knuse stein, betong og teglstein slik at massene kan suges ut

Rivningsmasser:
Ved rivningsarbeide er ofte uttransport og avfallsbehandlingen en vesentlig del av jobben. Vi har materialknusere for tegl, betong, leca, gipsplater og sponplater. Etter at materialet er knust, suges det ut i rene fraksjoner direkte i containere. Hele denne prosessen er fri for støv. En knust fraksjon tar mindre plass i containere og det blir dermed mindre transport av avfall.

Sandfang:
Tømme sandfang på bensinstasjoner og lignende. Fordelen ved å bruke en vakuumlaster til dette er at vi ikke trenger å tilsette vann for å suge massen, derfor blir det mindre å deponere. Jobben går også mye raskere enn ved bruk av en vanlig slamsuger.

Bulkmateriale:
Vi utfører også jobben med å suge og blåse bulkmaterialer fra havarerte lastebiler. Når en bulkbil har havnet i grøfta kommer vi og suger opp massen fra tanken og blåser dette over i en annen bil. På den måten kan verdifull last tas vare på og bergingen av bilen kan foregå uten fare for søl og ytterligere skade.

Forurenset masse:
Fjerne forurenset masse under bygg kan være aktuelt etter oljelekkasjer og lignende.

Pålefundament:
Pålefundamenter er ofte en rimelig løsning ved oppsetting av terrasser, mindre påbygg, støyskjermer og lignende. Vi har utviklet en metode hvor vi suger hull i bakken ned til frostfri dybde eller ned til fjell. Dette gjøres uten å skade vegetasjonen. Fundamenthullet blir 25-30 cm i diameter, alt man trenger å tilbakefylle er en trillebår med pukk. Ingen skader på plener, helleganger eller lignende.

Brannforebyggende:
Brannforebyggende tiltak i industrien er nødvendig. Vi kan rengjøre kabelgater og kulverter uten å skade sårbare installasjoner. Brennbare materialer som ligger vanskelig tilgjengelig kan suges ut.

Rengjøring:
Rengjøring av maskiner og installasjoner som ikke tåler vann er ofte et problem. Med en kombinasjon av trykkluft og forskjellige sugemunnstykker kan vi fjerne støv og smuss. Dette gjøres blant annet på støperier og i smelteomner. Vi foretar også rengjøring under samlebånd eller andre steder som det er vanskelig å komme til.

startbank